top of page

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap.

Per geleding werden drie afgevaardigden verkozen.

Op 1 april 2021 werden, na de daartoe doorlopen procedure, aangesteld als:

 

Afgevaardigden van de ouders

 • Mevrouw Evelyne Soenen, mama van Daan en rechtstreeks verkozen vanuit de leden van de ouderraad

 • Mevrouw Lize Nuytens, mama van Emma, Daan en Wout

 • De heer Kurt Van Stappen-Varendonck, papa van Lowie

 

Afgevaardigden van de leerkrachten

 • Mevrouw Carla Goossens (leerkracht 1ste leerjaar)

 • Mevrouw Hilde Eekhout (zorgco)

 • Mevrouw An Brackeva (leerkracht 6de leerjaar)

 

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap

 • Mevrouw Mieke Govaere      lid tot en met 30 maart 2021

 • De heer Scheldeman Yves   lid tot en met 30 maart 2021

 • De heer Raf Van Elsuwé       lid tot en met 30 maart 2021

Op 27 april 2021 vindt de eerste vergadering van de nieuw samengestelde schoolraad (mandaat 1/04/21 - 31/03/25) plaats.

 • Tijdens die vergadering zal de geleding 'lokale gemeenschap' gecoöpteerd worden.  Na de vergadering worden de gecoöpteerde leden in deze lijst aangevuld.

 • Tijdens deze vergadering zullen ook de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de schoolraad verkozen worden en nadien aangevuld worden in bovenstaande oplijsting.

Op 30 maart 2021 eindigde het mandaat van de heer Danny Van Den Rul, papa van Heyberia - verkozen in maart 2017, voor de geleding ouders.

Op 30 maart 2021 eindigde het mandaat van de Mevrouw Mieke Govaere - gecoöpteerd in maart 2017, voor de geleding lokale gemeenschap.

Beste Mieke en Danny,

langs deze weg wensen wij nogmaals onze oprechte dank te uiten voor jullie engagement, de vele overlegmomenten, adviezen, jullie actieve participatie in het schoolbeleid en het behartigen van de belangen en voorstellen van alle betrokkenen (ouders, personeel, lokale gemeenschap). School maak je samen en daar hebben jullie met kleur en overtuiging aan bijgedragen! Dank jullie wel!!
 

De volledige VBS-gemeenschap.

Nieuwe mandaatperiode schoolraad - 1/04/21 - 31/03/25

De schoolraad overlegt en adviseert, een 3-tal keer per schooljaar, belangrijke zaken over het schoolleven met de directie en het schoolbestuur (bv. de schoolkosten, het schoolreglement, …) De participatie van ouders in het schoolbeleid via deze schoolraad is belangrijk en krijgt onze volle steun. We zijn ervan overtuigd dat in de schoolraad de belangen en voorstellen van al de betrokkene (ouders, personeel, leerlingen [schrappen indien niet van toepassing], lokale gemeenschap) aan bod kunnen komen en tegenover elkaar afgewogen kunnen worden. 


Om de vier jaar moeten de leden van de schoolraad vervangen worden.

Hiertoe is het schoolbestuur, op 3 maart 2021, de verkiezingsprocedure tot hernieuwen van de schoolraad gestart.

 • Op 3 en 4 maart '21 kregen alle personeelsleden en leerlingen de briefwisseling met info aangereikt. Ouders en personeelsleden konden zich tot 19 maart kandidaat stellen om lid te worden van de geleding ouders of personeel.

 • Op 19 maart '21 stelden wij de alfabetische kandidaatslijsten (per geleding) op.
  Deze hoefde echter niet verder gecommuniceerd te worden en er diende geen verdere procedure tot verkiezingen te worden aangevat aangezien er voor beide geledingen (ouders en personeel) precies 3 kandidaturen binnen kwamen.  De 3 personen voor de geleding ouders en 3 personen voor de geleding personeel werden dus automatisch verkozen.

 • Op 29 maart '21 rondden wij de procedure af en communiceerden wij de resultaten via deze pagina van onze schoolwebsite en in de schoolkrant van april 2021.

 • Op 1 april 2021 startte het mandaat van de nieuw samengestelde schoolraad.

Iedereen die in het bezit was van het ouderlijk gezag, die de voogdij of de pleegvoogdij uitoefent of die de leerling in feite onder zijn bewaring heeft (pleegouder zonder wettelijk omschreven gezagsinstelling) kon zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de schoolraad en is stemgerechtigd bij de verkiezing van de oudergeleding voor de schoolraad. Om kandidaat te zijn voor de oudergeleding van de schoolraad mocht de “ouder” geen personeelslid zijn van de school en geen lid zijn van het schoolbestuur.

Bijlage 00
Voorstel huish. regl. nieuwe mandaatperiode

bijlage 01
Oproepbrief kandidaten geleding personeel

bijlage 02

Kiesreglement personeels-geleding

Bijlage 03
Aankondiging in schoolkrant 03/
21 tot kandideren - geleding ouders  

bijlage 04 Kiesreglement oudergeleding

bijlage 05

kandidaatstelling oudergeleding

Bijlage 06
stembrief & stem- biljet volgt op 19 maart 2021

bijlage 99 Participatiede-creet Schoolraad - Katho. Ond. Vl.

bottom of page