top of page

september 2014

Woensdag 29 januari 2014 - Pedagogische studiedag

January 29, 2014

Zaterdag 22 februari 2014 - Kids en tapasparty

December 23, 2017

Maandag 17 maart 2014 - Grootouderfeest

December 23, 2017

Zondag 23 maart 2014 - Lentediner

January 3, 2014

Vrijdag 2 mei 2014 - Lokale verlofdag

January 3, 2014

Dinsdag 13 mei 2014 - Infoavond met Luc Celie

January 3, 2014

Zaterdag 17 mei 2014 - Vadernacht

January 3, 2014

Donderdag 29 mei 2014 - Eerste communie

January 3, 2014

Vrijdag 30 mei 2014 - Brugdag

January 3, 2014

Dinsdag 10 juni 2014 - Lokale verlofdag

January 3, 2014

Zondag 22 juni 2014 - Schoolfeest

January 3, 2014

Please reload

Met dit opvoedingsproject willen wij ons als schoolgemeenschap inzetten om een wereld uit te bouwen waarin onze kinderen en alle participanten gelukkig kunnen zijn. Het Evangelie is en blijft onze inspiratiebron. Onze visie wordt gedragen door het referentiekader van het document "Opvoedingsconcept voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen."

DOEL

1

2

3

4

5

6

Aandacht voor de Christelijke dimensie.

Kwaliteitsonderwijs met maximale ontplooiingskansen voor elk kind.

Aandacht voor sociale vorming.

Respect en zorg voor het kwetsbare kind.

Aandacht voor een snel evoluerende maatschappij.

Een dynamische en hechte schoolgemeenschap.

1

Aandacht voor de Christelijke dimensie.

De christelijke dimensie doordringt ons ganse schoolleven. Wij willen ons profileren als een katholieke basisschool waarbij het Evangelie van Jezus Christus aan de grondslag ligt en dit in het spoor van de zusters van St.- Franciscus van Opbrakel. 

 

Het levend voorbeeld van directie en leerkrachten is steeds aanwezig. 

 

In de godsdienstlessen die door alle kinderen verplicht gevolgd worden komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstmomentjes in de kleuterschool en de godsdienstlessen in de lagere school zijn belangrijk en worden degelijk verzorgd.

 

De gebedsopvoeding, opvoeding tot vieren, eucharistie en boeteviering krijgen ruime aandacht. Er wordt meegeleefd en meegevierd met de parochie doorheen het kerkelijk jaar. Op een actuele manier wordt aan kinderen duidelijk gemaakt wat missioneren kan betekenen. 

 

De waarden zoals dankbaarheid, luisterbereidheid, soberheid, rechtvaardigheid en solidariteit krijgen door de geloofsopvoeding een diepere betekenis. Van ouders wordt verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding die wij de kinderen brengen.

 

 

2

3

4

5

6

Kwaliteitsonderwijs met maximale ontplooiingskansen voor elk kind.

Wij werken met de goedgekeurde leerplannen en ontwikkelingsplannen als basis.

 

Met het ganse team streven we ernaar het beste onderwijs te realiseren voor onze kinderen, d.w.z. elk kind met zijn individuele mogelijkheden. Hierbij hebben wij oog voor de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

 

Directie en leerkrachtenteam staan open voor vernieuwing en verruiming.

 

We benutten de aangeboden kansen tot vorming door nascholing, pedagogisch didactische lectuur, vormingsdagen en pedagogische studiedagen. Leren leren en leren denken krijgen aparte aandacht.

 

 

Aandacht voor sociale vorming.

Door een brede opvoeding (sociale, emotionele, motorische, zintuigelijke, godsdienstige, morele, denk- en taalontwikkeling, zelfsturing en positieve ingesteldheid) willen we de kinderen in contact brengen met diepmenselijke waarden. 

 

Via positieve benadering en volgens de mogelijkheden en beperktheden van ieder kind willen wij werken aan het eigen zelfbeeld met zelfrespect en zelfvertrouwen. Dit willen we gebruiken als aanloop naar respect voor anderen wat zich uit in positief en rijk sociaal gedrag.

 

Ook de emotionele vorming krijgt ruime aandacht door het bespreekbaar stellen en aandacht hebben voor gevoelens.

 

 

Respect en zorg voor het kwetsbare kind.

Wij willen ieder kind aanvaarden met zijn eigen persoonlijkheid.

 

Onze brede zorg heeft twee dimensies.

 

We hebben aandacht voor de gewone zorgvragen van alle kinderen. Ieder kind is anders, uniek en heeft eigen vragen, problemen en mag doorvoor aanspraak maken op de nodige zorg.

 

Wij worden uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de noden van de kinderen, bijvoorbeeld door een kind- en leerlingvolgsysteem.

 

Wij verbreden onze zorgen voor kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht (sneller of trager). Hier stoten wij op bijzondere zorgvragen. Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs, logopedisten en gespecialiseerde centra.

 

 

Aandacht voor een snel evoluerende maatschappij.

Wij willen de kinderen opvoeden met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en kritische geest t.o.v. een snel evoluerende maatschappij.

 

Wij willen een ernstig milieubewustzijn aankweken.

 

Opdat kinderen zich thuis zouden voelen in hun eigen maatschappij is aandacht voor alle componenten van de cultuur noodzakelijk: de wereld van het muzische, de technologische opvoeding, verkeersopvoeding, media en communicatie.

 

Wij hebben oog voor maatschappelijke tendensen zoals toenemende individuele ingesteldheid, prestatiedrang en agressie en nemen hier tegenover een kritische houding aan.

 

 

Een dynamische en hechte schoolgemeenschap.

Omdat we onze voorbeeldfunctie blijvend willen beklemtonen, willen we ook werk maken van ons samenleven als groep.

 

Door overleg willen we streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en verbetering.

 

Wij willen positief samenwerken met alle participanten : schoolbestuur, schoolraad, lokale kerkgemeenschap, oudervereniging, werkgroepen, ouders, CLB, revalidatiecentra en andere hulp- en dienstverlenende instanties. Binnen de personeelsgroep is de bereidheid tot goede samenwerking in al zijn facetten aanwezig.

 

Van iedere groep, zowel kinderen, leerkrachten, participanten, onderhoudspersoneel,  wordt respect en eerbied verwacht voor het werk van iedereen.

 

De ouders krijgen als eerste gesprekspartner een aparte plaats onze school omdat zij ons de zorg over hun kinderen toevertrouwen. Het in ons gestelde vertrouwen willen wij oprecht trachten waar te maken.

 

Je mag zijn wie je bent 
en zoals je bent 
met fouten en gebreken 
om te kunnen worden,
die je in aanleg bent,
maar zoals je je nog niet 
kunt vertonen 
en je mag het worden 
om jou wijze 
en in jouw uur.
 
A.A. Terruwe
 
Het Christelijke opvoedingsproject
van de Vrije Basisschool Scheldewindeke

KRACHTLIJNEN

bottom of page